پروفسور بهرام دلیر نقده

حوزه معاونت پژوهش و فناوری شامل 3 مدیریت زیر می باشد:

 - امور پژوهش 

-  فناوری

- کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

 

معاون پژوهش و فناوری

دکتر بهرام دلیر نقده

مدیر امور پژوهش 

دکتر امیرعباس فرشید

مدیر  فناوری

دکتر سجاد گلشن نواز

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر سید جعفر زنوزی