کارکنان معاونت

نام: محمدرضا نیک نفس
سمت: مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: 3073
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: پریچهر طوری
سمت: معاون فناوری اطلاعات
تلفن: 32752835 - 2714
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: توحید مصطفائی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 2738
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: سجاد حسن بگلو
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 3153
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: مهدی قیسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 3139
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: حامد آقازاده
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 3152
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: راضیه شمسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 2714
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: مهندسی محمدرضا طلیسچی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 3073
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: مهندسی مهدی محمودی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 3140
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: شهلا پیام
سمت: کارشناس و مسئول دبیرخانه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تلفن: 32753185
محل کار: حوزه معاونت پژوهش و فناوری

Pages