امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

مرکز فناوری اطلاعات

آدرس: استان آذربایجان غربی ارومیه کیلومتر 11 جاده سرو دانشگاه ارومیه ستاد مرکزی

شماره تلفن -دورنگار : 32752835

صندوق پستی: 165

پست الکترونیکی: webmaster@urmia.ac.ir