امروز

سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

کارکنان مرکز فناوری اطلاعات

محمدرضا نیک نفس
سمت :
مدیر فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3073 | مستقیم: 32752835
پریچهر طوری
سمت :
معاون فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 2714 | مستقیم: 32752835
توحید مصطفائی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 2738 | مستقیم: 32752835
مهدی قیسی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3139 | مستقیم: 32752835
حامد آقازاده
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3153 | مستقیم: 32752835
راضیه شمسی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 2714 | مستقیم: 32752835
مهندس محمدرضا طلیسچی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3073 | مستقیم: 32752835
مهندس مهدی محمودی
سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تلفن :
داخلی: 3140 | مستقیم: 32752835