امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

اولویت‌های تحقیقاتی

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: ارومیه

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: --

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: --

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: --

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: گروه کشاورزی، بیوتکنولوژی

ماهیت تقاضا: پژوهش کاربردی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: ارومیه

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: گروه کشاورزی، بیوتکنولوژی

ماهیت تقاضا: پژوهش کاربردی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: ارومیه

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: صنایع غذایی

ماهیت تقاضا: پژوهش کاربردی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: ارومیه

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: صنایع غذایی

ماهیت تقاضا: پژوهش کاربردی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: ارومیه

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: گلستان

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: خراسان

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: سیستان و بلوچستان

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: خراسان جنوبی

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: سیستان و بلوچستان

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: خراسان رضوی

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: استان گلستان

وضعیت تقاضا: فعال

گروه تقاضا: کلی

ماهیت تقاضا: کلی

مهلت ارسال پیشنهاده: --

شهر: سیستان و بلوچستان

وضعیت تقاضا: فعال

Pages