امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

به منظور حمایت از توسعه و تولید محصولات و فناور‌های دانش‌بنیان،  معاونت پژوهش و فناوری در نظر دارد در چهارچوب قوانین و مقررات، از محصولات و فناوری‌های تولید شده یا در دست تولید اعضای محترم هیات علمی حمایت‌های مادی و معنوی بعمل آورد. محصولات تقاضامحور و مسئله محور با قابلیت تجاری‌سازی و یا ثبت اختراع و فناوری‌های  با سطح آمادگی محصول 5 (TRL) در اولویت حمایتی قرار خواهند گرفت. بدین منظور اعضای محترم هیات علمی فرم اظهار فناوری (ضمیمه) را تکمیل و از طریق گروه مربوطه حداکثر تا 25 آبان ماه سال جاری به مدیریت فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه ارسال دارند.