امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

مدیریت امور پژوهشی

 

 

مديريت امور پژوهش مجموعه ای است که با هماهنگی دانشکده ها و پژوهشکده ها در راستای اجرای سیاست های پژوهش و فناوری در مسیر توسعه و پیشرفت و ارتقای جایگاه دانشگاه ارومیه از نظر پژوهش و همچنین تامین نیازهای پژوهشی فعالیت می نمایند.

فعالیت هایی را که این حوزه سازماندهی و هدایت می نماید شامل :

 1- تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

 2- بررسی و تصویب طرح های درون دانشگاهی و گزارشات علمی

 3- بررسی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی در خصوص اعطای پایه سالانه و اعتبار پژوهشی(گرنت)

 4- هدایت و هماهنگی در خصوص شرکت اعضاء هیات علمی در همایش های داخل و خارج از کشور

 5- بررسی و ارزیابی پرونده متقاضیان فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور و هماهنگی های لازم در این خصوص 

 6- حمایت و سازمان دهی برگزاری همایش های منطقه ای ، ملی و بین المللی در دانشگاه

 7- مدیریت مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه 

 8- هدایت فرآیند اعضای پژوهانه و وام دانشجویان دوره دکتری تخصصی 

  بدیهی است، نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه می تواند نقش بسزایی در ارتقاء روند فعالیت این حوزه داشته باشد