امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه در قالب برنامه چهارشنبه های ارتباط با صنعت برگزار می‌کند

نشست تخصصی با اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

آشنایی با مشکلات فنی چالش ها و نیازهای فناورانه


 چهارشنبه ۱ آذر ماه
ساعت 11 صبح

پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری

ویژه اساتید دانشکده هنر، معماری و شهرسازی
و دانشکده فنی مهندسی