امروز

پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

در راستای سلسله برنامه های چهارنشنبه های با صنعت دور همی دانشگاه با جامعه و صنعت با حضور فرماندهی مرزبانی استان برگزار می شود.

نشست تخصصی دانشگاه با مرزبانی استان آذربایجان غربی
(رویداد چهارشنبه های ارتباط با جامعه و صنعت)

زمان ارائه: روز چهارشنبه ۳ آبان ماه ساعت ۱۱
مکان :پردیس شهر سالن آرتمیا