امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

اداره توسعه و تجاری‌سازی در سال ۱۳۹۶ با تدوین و تصویب آئین نامه‌های مربوطه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ثبت و جمع آوری پژوهش‌های کاربردی دانشگاهی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های منتخب به عنوان محور اصلی این گروه مورد توجه قرار گرفت. تجارب به دست آمده در چند سال گذشته فعالیت‌های دفتر توسعه و تجاری‌سازی از سال ۱۳۹۹، فروش دانش فنی و جذب سرمایه گذاران خارجی را به عنوان الگویی محوری برای توسعه برگزیده است. ثبت فناوری‌ها و همچنین تلاش برای کسب سطح آمادگی فناوری اعضای هیئت علمی در اولویت بوده و با ایجاد و راه اندازی سایت مدیریت توسعه و تجاری‌سازی در حال پیگیری است. همچنین زمینه‌سازی برای ورود به بازار و فروش دانش فنی تولید شده از اهداف اصلی این دفتر می‌باشد.