مدیریت امور پژوهش و فناوری

دکتر امیر عباس فرشید

مديريت امور پژوهش مجموعه ای است که با هماهنگی دانشکده ها و پژوهشکده ها در راستای اجرای سیاست های پژوهش و فناوری در مسیر توسعه و پیشرفت و ارتقای جایگاه دانشگاه ارومیه از نظر پژوهش و همچنین تامین نیازهای پژوهشی فعالیت می نمایند.

فعالیت هایی را که این حوزه سازماندهی و هدایت می نماید شامل :

 

1- تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

 

2- بررسی و تصویب طرح های درون دانشگاهی و گزارشات علمی

 

3- بررسی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی در خصوص اعطای پایه سالانه و اعتبار پژوهشی(گرنت)

 

4- هدایت و هماهنگی در خصوص شرکت اعضاء هیات علمی در همایش های داخل و خارج از کشور

 

5- بررسی و ارزیابی پرونده متقاضیان فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور و هماهنگی های لازم در این خصوص 

 

6- حمایت و سازمان دهی برگزاری همایش های منطقه ای ، ملی و بین المللی در دانشگاه

 

7- مدیریت مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه 

 

8- هدایت فرآیند اعضای پژوهانه و وام دانشجویان دوره دکتری تخصصی 

 

 بدیهی است، نظرلت ، پیشنهادات و انتقادات اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه می تواند نقش بسزایی در ارتقاء روند فعالیت این حوزه داشته باشد

 

مسئولین

مدیر امور پژوهش

دکتر امیر عباس فرشید

مسئول دفتر

 علی مهر آسیا

آدرس پست الکترونیکی مدیریت امور پژوهش

aa.farshid@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32770555

فکس: 32779559