دکتر سجاد گلشن نواز

 مدیریت خدمات علمی و فن آوری با هدف اصلی ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی، فنی و مهندسی پژوهش بنیان توسط مجموعه های مختلف دانشگاه شروع به کار کرده است. مهمترین بخش این ماموریت، ایجاد و استقرار آزمایشگاههای مرکزی با هدف مدیریت کارآمد تجهیزات آزمایشگاهی،‌ رشد درآمدزایی این تجهیزات،‌ تدوین نظام مناسب و متمرکز تعرفه ای، استانداردسازی، توسعه، سرویس و نگهداری بهینه و ارتباط دانشگاه با صنعت و بخش تقاضا می باشد. اتصال به شبکه شاعا وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اقدام برجسته ای است که این مدیریت پیگیری نموده است. همچنین کتابخانه مرکزی دانشگاه به عنوان مرکز اصلی ارائه خدمات نوشتاری، طرح های تحقیقاتی، نشریات و پایان نامه های دانشجویی در ذیل امور مدیریت خدمات علمی و فن آوری قرار گرفته است. اهداف میان مدت و بلند مدت این مدیریت،‌ راه اندازی آزمایشگاههای معتمد و مرجع، مراکز تست دارای مجوز از نهادهای مرتبط و سازمان استاندارد وکلینیک های ازمایشگاهی در گروههای مربوطه می باشد. امید است با تعامل فزاینده بخشهای مختلف دانشگاه و همکاری حداکثری همکاران، شاهد نیل به اهداف ترسیم شده این مدیریت باشیم. 

 

مسئولین 

مدیر خدمات علمی و فناوری

دکتر سجاد گلشن نواز

 

 

مسئول دفتر گروه   

 علی مهر آسیا

آدرس پست الکترونیکی مدیریت خدمات علمی و فناوری

ScIT@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632