مدیریت ارتباط با صنعت

 

مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت، زیر نظر معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه اروميه فعاليت مي نمايد و داراي اهداف و شرح وظايفي به شرح ذيل مي باشد:

 الف) اهداف:  

مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت فعاليت هاي خود را در راستاي تحقق سه هدف عمده  زير دنبال مي كند:

§      افزايش نقش اساتيد دانشگاه اروميه در انجام پروژه هاي كاربردي مورد نياز كشور.

§      استفاده از توانايي ها و پتانسيل دانشگاه براي رفع نيازهاي پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات مشـاوره اي به دستگاه هاي اجرايي و صنايع كشور.

§         ايجاد زمينه هاي لازم جهت توليد و رشد علم و فناوري مورد نياز كشور با انجام پژوهش هاي تقاضامحور، مشتري گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگيري اهداف ملي.

ب) وظايف: 

1- تشكيل جلسه با مسئولين ذيربط در وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت ها و ادارات دولتي و بخش خصوصي به منظور انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري پژوهشي.

2- بررسي تفاهم نامه ها و قراردادهاي صنعتي و پيگيري، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادي مربوط به آنها.

3- اطلاع رساني به صنايع كشور در خصوص طرح هاي تحقيقاتي كاربردي انجام شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه و امكانات پژوهشي موجود در دانشگاه.

4- حضور فعال در نمايشگاه هاي تحقيقاتي با هدف ارائه طرح هاي تحقيقاتي منتخب دانشگاه.

5- برگزاري جشنواره هاي كارآفريني و سمينارهاي علمي و هم انديشي با همكاري ادارات و صنعت.

6-  هماهنگي براي بازديدهاي علمي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان از صنايع كشور.

7-  همكاري براي جايابي دانشجويان جهت انجام كارآموزي در صنعت و دستگاههاي اجرايي.

8-  انعكاس دقيق و به موقع نيازهاي پژوهشي مخاطبين به اعضاء هيأت علمي دانشگاه.

9- دريافت فرم هاي پيشنهاد پروژه واصله از دانشكده­ها و پژوهشكده ها و ارسال آن به دستگاه هاي ذيربط.

10-    برگزاري دوره هاي كارآفريني جهت توانمندسازي دانشجويان در شرف فارغ­التحصيلي.

 

مسئولین گروه

مدیرکارآفرینی و ارتباط با صنعت

 دکتر سید جعفر زنوزی

 معاون و کارشناس

 حسین شرفپور

کارشناس کارآفرینی

 مهرداد متقیان

مسئول دبیرخانه و کارشناس امور دفتری

 شهلا پیام

آدرس پست الکترونیکی مدیریت کار آفرینی و ارتباط با صنعت

cwi@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32753210