امروز

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

 

دستگاه سه محوری سیکلیک دارای قابلیت انجام آزمایش‌های کنترل تنش می‌باشد. این دستگاه برای انجام آزمایش‌های مسیر تنش کنترل بسته در مود فشاری و کششی راه‌اندازی شده است. این دستگاه توسط ایده‌های داده‌شده روی قطعات و برنامه کنترلی نوشته‌شده برای آن، قادر به انجام تحکیم ناهمسان به‌صورت کششی و فشاری نیز می‌باشد.

دستگاه سه محوری سیکلیک        دستگاه سه محوری سیکلیک