امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
  • نرم افزارهای رشته مهندسی عمران- سازه:

-Etabs

-Sap

-Opensees

-Openseespy

-LsDyna

-Abaqus

-Ansys

  • نرم افزارهای رشته مهندسی عمران -ژئوتکنیک:

-Plaxis

-Deep Soil

-Flac

-Geo Studio

  • نرم افزارهای رشته مهندسی عمران - زلزله:

- CRISIS

-Seismo Signal

  • نرم افزارهای عمومی رشته عمران:

-GIS

-AUTO CAD

-OFFICE

-MATLAB