امروز

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

سامانه دسترسی به مرکز پایش لرزه نگاری استان

       در دی ماه 1401 دسترسی سامانه مرکز پایش لرزه نگاری با تاکید بر زلزله های استان آذربایجان غربی در محل مرکز نصب گردیده است. بررسی شکل موج لرزه نگارهای شهرستان های استان و پیگیری توسعه شبکه لرزه نگاری استان در دستور کار مرکز قرار دارد.